Filme vom Besselstraßenchor

 Besselstraßenchor – Benefizkonzert 2015

Besselstraßenchor – Ausschnitte aus dem Benefizkonzert 2015

 

Besselstraßenchor – Straßenfest 2011

Besselstraßenchor 2011 – Bele Mama

Besselstraßenchor 2011 – Dumela kaufela

Besselstraßenchor 2011 – It is Summer

Besselstraßenchor 2011 – Lascia chio pianga

Besselstraßenchor 2011 – Margaritkes

Besselstraßenchor 2011 – Nkosi Sikaleli Africa

Besselstraßenchor 2011 – O bene mio

Besselstraßenchor 2011 – Ode an die Freude

Besselstraßenchor 2011 – Psalm 58

 

Besselstraßenchor – Straßenfest 2010

Besselstraßenchor 2010 – All night, all day

Besselstraßenchor 2010 – An hellen Tagen

Besselstraßenchor 2010 – Ay linda amiga

Besselstraßenchor 2010 – Evry time I feel the spirit

Besselstraßenchor 2010 – Island in the sun

Besselstraßenchor 2010 – Mamaliye

Besselstraßenchor 2010 – Na nzela na lola

Besselstraßenchor 2010 – Oh Donna Clara

Besselstraßenchor 2010 – Sing and swing

 

Besselstraßenchor  – Straßenfest 2009

Besselstraßenchor 2009 – Tourdion

Besselstraßenchor 2009 – Blau über blau

Besselstraßenchor 2009 – Come Again

Besselstraßenchor 2009 – Dindirindin

Besselstraßenchor 2009 – Tumbalalaika

Besselstraßenchor 2009 – Amarula

Besselstraßenchor 2009 – Mnogaja ljeta

Besselstraßenchor 2009 – Hamborger Veermaster

Besselstraßenchor 2009 – Have A Nice Day

 

Besselstraßenchor  – Straßenfest 2007

Besselstraßenchor 2007 – Rote Lippen soll man küssen

 

Besselstraßenchor – Straßenfest 2002

Besselstraßenchor 2002 – Siyahamba